Förnyat mästarbrev i rustningssmide.

Sammanfattning.

Det saknas idag mästarbrev för rustningssmide, men hantverket lever och behövs. Detta projekt syftar till att dokumentera kunskaperna inom rustningssmideskonsten, att skapa kriterier för rustningssmide och att sprida resultaten i medieform och utställningsform. Projektet är en samverkan mellan hantverkare, antikexperter, hantverksrådet och museer och innehåller delarna efterforskning, mästarprov och dokumentation. Huvudaktör inom projektet är Albert Collins, rustningssmed sedan 20 år.

Inom etablerade hantverk finns det en metod och tradition för att avgöra kvalitet och förståelse för en hantverksform eller konstform. Detta kompetensbevis kallas för mästarbrev och utfärdas utifrån i förväg fastslagna kunskapsprov. I Tyskland finns fortfarande krav på mästarbrev för att kunna starta företag inom vissa yrkesområden. Kraven för att erhålla mästarbrev har varierat genom historien och olika hantverksyrken.

Efter att skråväsendet upplöstes 1846 försvann mästarbreven från Sverige, men Sveriges Hantverkarorganisation återinförde dessa 1929, dock utan officiell prägel. 1941 återfick mästarbreven officiell status. I Sverige regleras tilldelningen av Lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare och Förordningen (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare. Sveriges Hantverksråd har sedan 1995 myndighetsuppdraget att utfärda och återkalla mästarbrev. Rustningssmide är en hantverksform som historiskt sett varit mycket stor, men allteftersom rustningarna försvunnit från krigsscenen så har formen dött ut. När det sista mästarbrevet i Sverige utfärdades eller utifrån vilka kriterier detta genomfördes är i nuläget inte känt.

Bakgrund och syfte.

Inom etablerade hantverk finns det en metod och tradition för att avgöra kvalitet och förståelse för en hantverksform eller konstform. Detta kompetensbevis kallas för mästarbrev och utfärdas utifrån i förväg fastslagna kunskapsprov. I Tyskland finns fortfarande krav på mästarbrev för att kunna starta företag inom vissa yrkesområden. Kraven för att erhålla mästarbrev har varierat genom historien och olika hantverksyrken.

Efter att skråväsendet upplöstes 1846 försvann mästarbreven från Sverige, men Sveriges Hantverkarorganisation återinförde dessa 1929, dock utan officiell prägel. 1941 återfick mästarbreven officiell status. I Sverige regleras tilldelningen av Lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare och Förordningen (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare. Sveriges Hantverksråd har sedan 1995 myndighetsuppdraget att utfärda och återkalla mästarbrev. Rustningssmide är en hantverksform som historiskt sett varit mycket stor, men allteftersom rustningarna försvunnit från krigsscenen så har formen dött ut. När det sista mästarbrevet i Sverige utfärdades eller utifrån vilka kriterier detta genomfördes är i nuläget inte känt.

Albert Collins är den smed som har störs¨t kunnighet och erfarenhet inom området i Sverige. Han har smitt rustningar i 20 år, och anlitas av museer i Sverige och internationellt för rekonstruktioner, lagningar och råd. Då rustningssmidet röner fortsatt stort intresse är det av vikt att kunder både privat och inom kulturarvsbranschen får en garant för att den som anlitas faktiskt förstår och vet vad som kan förväntas av en rustningssmed. Tanken är därför att genom detta projekt efterforska, publicera och dokumentera de kriterier som är viktiga för en rustningssmed. Projektet ska också resultera i ett färdigt mästarprov. Mästarbrevet, och dess kriterier, ska förvaltas av Sveriges Hantverksråd inom ramarna för konstsmide.

Mål.

Projektets mål är att skapa kriterier för mästarbrev inom rustningssmide, samt att skapa ett mästarprov som kan utgöra basen för det första förnyade mästarbrevet inom rustningssmide i Sverige.

Metod.

För att ta reda på hur ett mästarbrev inom rustningssmide ska vara konstruerat behövs efterforskningar i historiska källor för att förstå hur det har sett ut i Sverige och internationellt under de tidsperioder som rustningar har varit vanliga - i huvudsak medeltiden och renässansen. Det behövs också praktisk förståelse för vilka faktiska moment som är urskiljningsbara och kvalificerar en rustningssmed. För det senare syftet har Albert Collins tillsammans med sin lärling dokumenterat alla moment som man behöver för att skapa rustningar i en smedja idag.

Mästarbrevets kriterier kommer att behöva sättas upp efter omfattande research. Denna genomförs under 2017/18 av Albert Collins i samråd med andra i projektgruppen. De historiska kriterierna kommer att jämföras med, och sammanfogas med, de kriterier som Albert Collins dokumenterar tillsammans med sin lärling. Ett exempel på hur sådana kriterier ser ut är bilagda denna projektplan.

Det konkreta resultatet av arbetet kommer förutom själva kriterierna att vara en rustning - ett mästarprov - där samtliga moment finns dokumenterade. Rustningen och dess tillkomst ska användas i utställningar och i annat kommunikationsmaterial såsom publikationer, filmer och marknadsföring för att förmedla projektresultatet. Rustningen blir också en referens på mästarprovet.

Målgrupp.

Museer, andra yrkesverksamma inom kulturarvet, forskare, intresserad allmänhet, hantverksspecialister, företag inom järn- och smidesbranschen.

Projektresultat och kommunikation..

Projektets resultat kommer att bli:

  1. En uppställning kriterier för gesällprov i rustningssmide, förvaltat av Sveriges hantverksråd.
  2. En rustning baserad på dokumenterade historiska metoder och moment.
  3. En film eller bok om arbetet med mästarbrevet.
  4. En utställning på Livrustkammaren och sannolikt ett inslag i Antikrundan eller motsvarande.
  5. Under projektets tid kommer löpande beskrivningar av nya rön och fortskridande att publiceras på en projektblogg och/eller på en videoblogg.

Tidsplan.

Vår och sommar 2017: Projektstart och resursansökan
Höst och vinter 2017/18: Forskning och dokumentation
2018: Genomförande av mästarprov
2019: Utställning Livrustkammaren och leverans, projektavslut

Organisation/arbetsgrupp.

Projektet genomförs av Albert Collins.
Planering och koordination Henrik Summanen.
Betygskommitté och referensgrupp för mästarprov och projektresultat:
Max Sjöberg (vapenexpert, antikrundan), Per Lillelund Jensen (rustningssmed), Peter Johnson (svärdssmed), Nicolas Baptiste (konservator och muséeintendent) och Toby Capwell (curator, arms and armour, Wallace Collection).
Ansvarig från Sveriges hantverksråd: Stefan Andersson: 070-274 12 70
Kontaktperson Livrustkammaren: Jonas Lindwall: 08-402 30 21